0 ) { // βρέθηκε new με αυτό το id $r= mysql_fetch_array($rs); $title= stripslashes($r["title"]); $sub_text= stripslashes( $r["sub_text"] ); $text= stripslashes($r["text"]); $type= stripslashes($r["type"]); $posted= date("d-m-Y H:i", $r["posted"]); $updated= date("d-m-Y H:i", $r["updated"]); $active= stripslashes($r["active"]); $promote= stripslashes($r["promote"]); $viewCategory= false; // εμφάνιση μίας εγγραφής new } } $pageTitle= $title . ' - Magnifique II'; $pageDescription= strip_tags($sub_text); $pageKeywords= ''; $extraLines= ''; // this includes include(RELPATH."header.php"); ?>